Lãnh Sự Quán Suriname tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Suriname tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Suriname hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Suriname cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Suriname tại thủ đô Hà Nội