Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thủ đô Hà Nội | Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Đà Nẵng