Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Lãnh Sự Danh Dự : Mr. Kevin Perera

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Sri Lanka tại thủ đô Hà Nội.