Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Slovakia tại thủ đô Hà Nội.