Cửa khẩu Khẹo

Khẹo (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Tha Lấu (tỉnh Hủa Phăn, Lào)

Cửa khẩu Khẹo hay cửa khẩu Bát Mọt là cửa khẩu tại vùng đất bản Khẹo, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Cửa khẩu Khẹo là điểm cuối của quốc lộ 47, và cách thị trấn Thường Xuân cỡ 60 km theo quốc lộ này.

Cửa khẩu Khẹo thông thương với cửa khẩu Thalao (Tha Lấu) ở vùng đất ban Thalao, muang Viengthong, tỉnh Huaphanh, Lào.