Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3404D – Quỳnh Phúc –  Kim Thành – Hải Dương

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3404D – Quỳnh Phúc -  Kim Thành - Hải Dương

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3404D – Cụm công nghiệp Quỳnh Phúc –  huyện Kim Thành – Hải Dương