Lãnh Sự Quán Sao Tome and Principe tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Sao Tome and Principe tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Sao Tome and Principe tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Sao Tome and Principe hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Sao Tome and Principe cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Sao Tome and Principe tại thủ đô Hà Nội