Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Pháp tại thủ đô Hà Nội.