Lãnh Sự Quán Mexico tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Mexico tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Mexico tại thủ đô Hà Nội.