Lãnh Sự Quán Gambia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Gambia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Gambia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Gambia cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Gambia tại thủ đô Hà Nội