Lãnh Sự Quán Anh tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Anh tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Anh tại thủ đô Hà Nội.