Nước Thuỵ Điển

Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thuỵ Điển (Sweden) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán ...
Read More

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính ...
Read More

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông ...
Read More

Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để ...
Read More

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có ...
Read More