Nước Slovakia

Đại Sứ Quán Slovakia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Slovakia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Slovakia tại ...
Read More

Lãnh Sự Quán Slovakia tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Slovakia ...
Read More

Đại Sứ Quán Slovakia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Slovakia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng ...
Read More

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin ...
Read More