Nước Oman

Đại Sứ Quán Oman tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Oman hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại ...
Read More

Lãnh Sự Quán Oman tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Oman tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ ...
Read More

Lãnh Sự Quán Oman tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Oman tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng ...
Read More

Đại Sứ Quán Oman tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Oman tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo ...
Read More

Lãnh Sự Quán Oman tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Oman tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo ...
Read More