Nước Mozambique

Đại Sứ Quán Mozambique tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Mozambique hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại ...
Read More

Lãnh Sự Quán Mozambique tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Mozambique tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ ...
Read More

Lãnh Sự Quán Mozambique tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Mozambique tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng ...
Read More

Đại Sứ Quán Mozambique tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Mozambique tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo ...
Read More

Lãnh Sự Quán Mozambique tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Mozambique tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo ...
Read More