Nước Afghanistan

Đại Sứ Quán Afghanistan tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Afghanistan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Afghanistan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại ...
Read More

Lãnh Sự Quán Afghanistan tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Afghanistan tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Afghanistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Afghanistan ...
Read More

Lãnh Sự Quán Afghanistan tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Afghanistan tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Afghanistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự ...
Read More

Đại Sứ Quán Afghanistan tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Afghanistan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) 👉 Chính phủ Afghanistan hiện chưa thành lập ...
Read More

Lãnh Sự Quán Afghanistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Afghanistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Afghanistan hiện chưa thành lập Lãnh ...
Read More