Lesotho

Embassy of Lesotho in Da Nang City, Vietnam

There is NO Embassy of Lesotho in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Lesotho in Hanoi ...
Read More

Consulate of Lesotho in Da Nang City, Vietnam

Consulate of Lesotho in Da Nang City There is no Consulate of Lesotho in Da Nang City, Vietnam. Also, there ...
Read More

Consulate of Lesotho in Hanoi, Vietnam

Consulate of Lesotho in Hanoi City, Vietnam Do you want to find contact information of the Consulate of Lesotho in ...
Read More

Embassy of Lesotho in Ho Chi Minh City, Vietnam

Embassy of Lesotho in Ho Chi Minh City (HCMC) 👉 We would like to inform there is NO Embassy of ...
Read More

Consulate of Lesotho in Ho Chi Minh City, Vietnam

Consulate of Lesotho in Ho Chi Minh City (HCMC) 👉 We would like to inform there is no Consulate of ...
Read More

Đại Sứ Quán Lesotho Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Lesotho Tại Hà Nội. Nhưng ...
Read More

Embassy of Lesotho in Hanoi, Vietnam

Are you looking for the information of the Embassy of Lesotho in Hanoi? Until now, there is NO Embassy of ...
Read More

🇻🇳 Vietnam Visa Application for Lesotho Passport Holders 🇱🇸

Do Lesotho citizens require to make visa application for Vietnam? YES Lesotho passport holders are required to make visa application ...
Read More

Do citizens of Lesotho require visa for Vietnam? Yes ✅

Citizens of Lesotho are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Lesotho are advised to find below ...
Read More