Jordan

Embassy of Jordan in Da Nang City, Vietnam

There is NO Embassy of Jordan in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Jordan in Hanoi ...
Read More

Consulate of Jordan in Da Nang City, Vietnam

Consulate of Jordan in Da Nang City There is no Consulate of Jordan in Da Nang City, Vietnam. Also, there ...
Read More

Consulate of Jordan in Hanoi, Vietnam

Consulate of Jordan in Hanoi City, Vietnam Do you want to find contact information of the Consulate of Jordan in ...
Read More

Embassy of Jordan in Ho Chi Minh City, Vietnam

Embassy of Jordan in Ho Chi Minh City (HCMC) 👉 We would like to inform there is NO Embassy of ...
Read More

Consulate of Jordan in Ho Chi Minh City, Vietnam

Consulate of Jordan in Ho Chi Minh City (HCMC) 👉 We  would like to inform there is no Consulate of ...
Read More

Đại Sứ Quán Jordan Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Jordan Tại Hà Nội. Nhưng ...
Read More

Embassy of Jordan in Hanoi, Vietnam

Are you looking for the information of the Embassy of Jordan in Hanoi? Until now, there is NO Embassy of ...
Read More

🇻🇳 Vietnam Visa Application for Jordanian Passport Holders 🇯🇴

Do Jordanian citizens require to make visa application for Vietnam? YES Jordanian passport holders are required to make visa application ...
Read More

Do citizens of Jordan require visa for Vietnam? Yes ✅

Citizens of Jordan are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Jordan are advised to find below ...
Read More