Hải Quan

Danh Sách Cục Hải Quan Việt Nam

Theo Quyết định 65/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục ...
Read More

Thông tin liên hệ Cục Hải quan Yên Bái

Hiện tại, chỉ có Chi cục Hải quan Yên Bái trực thuộc Cục hải quan Hà Nội. Chi cục Hải ...
Read More

Thông tin liên hệ Cục Hải quan Vĩnh Phúc

Hiện tại, chỉ có Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc trực thuộc Cục hải quan Hà Nội Chi cục Hải ...
Read More

Thông tin liên hệ Cục Hải Quan Tuyên Quang

Hiện tại, chỉ có Chi Cục Hải Quan Tuyên Quang trực thuộc Cục hải quan Hà Giang Chi Cục Hải ...
Read More

Thông tin liên hệ Cục Hải quan Trà Vinh

Hiện tại, chỉ có Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Trà Vinh trực thuộc Cục Hải quan thành phố ...
Read More

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Mỹ Tho (Tiền Giang)

Hiện tại, chỉ có Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Mỹ Tho (Tiền Giang) trực thuộc Cục hải quan ...
Read More

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan Thủy An

Chi cục Hải quan Thủy An
Read More

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thuận An

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thuận An
Read More

Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây
Read More