Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thuỵ Điển (Sweden) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thủ đô Hà Nội.