Site icon vietnamtravel.in

Đại Sứ Quán Suriname tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Suriname tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Suriname tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Suriname hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Suriname tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Suriname tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Exit mobile version