Đại Sứ Quán Qatar tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Qatar tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Qatar tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Qatar hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Qatar tại thủ đô Hà Nội.