Site icon vietnamtravel.in

Đại Sứ Quán Niger tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Niger tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Niger tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Niger hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Niger tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Niger tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Exit mobile version