Đại Sứ Quán Nicaragua tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Nicaragua tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Nicaragua tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nicaragua hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Nicaragua tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Nicaragua tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.