Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Na Uy (Norway) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Dự Quán Danh Dự Na Uy (Norway) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thủ đô Hà Nội.