Đại Sứ Quán Montenegro tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Montenegro tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Montenegro hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Montenegro tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Montenegro tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.

Leave a Reply