Đại Sứ Quán Liechtenstein tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Liechtenstein tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Liechtenstein tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Liechtenstein hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Liechtenstein tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Liechtenstein tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.