Đại Sứ Quán Guinea-Bissau tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Guinea-Bissau tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Guinea-Bissau hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guinea-Bissau tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea-Bissau tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.