Site icon vietnamtravel.in

Đại Sứ Quán Guatemala tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Guatemala tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Guatemala tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Guatemala hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guatemala tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Guatemala tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Exit mobile version