Site icon vietnamtravel.in

Lãnh Sự Quán Tuvalu tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Tuvalu tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Tuvalu hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Tuvalu cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Tuvalu tại thủ đô Hà Nội

Exit mobile version