Site icon vietnamtravel.in

Lãnh Sự Quán Trinidad and Tobago tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Trinidad and Tobago tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Trinidad and Tobago hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Trinidad and Tobago cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Trinidad and Tobago tại thủ đô Hà Nội

Exit mobile version