Site icon vietnamtravel.in

Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Philippines tại thủ đô Hà Nội.

Exit mobile version