Site icon vietnamtravel.in

Lãnh Sự Quán Morocco tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Morocco tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Morocco hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Morocco tại thủ đô Hà Nội.

Exit mobile version