Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Pháp (CCIFV) tại Hà Nội, Việt Nam

Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Pháp (CCIFV) tại Thành Phố Hà Nội