Phòng Thương Mại Chile (ProChile) tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng Thương Mại Chile (ProChile) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : Tòa nhà Lucky Star, Lầu 1, số 102 bis đường Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Việt Nam
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 09:00 đến 12:30 | 13:30 đến 17:00
  • Điện thoại : (028) 3925 7422 | 3925 7423
  • Fax : (028) 3925 7424
  • Website : https://www.prochile.gob.cl/importers/countries/vietnam/