Phòng Thương Mại Chile (ProChile) tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng Thương Mại Chile (ProChile) tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng Thương Mại Chile (ProChile) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : Tòa nhà Lucky Star, Lầu 1, số 102 bis đường Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Việt Nam
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 09:00 đến 12:30 | 13:30 đến 17:00
  • Điện thoại : (028) 3925 7422 | 3925 7423
  • Fax : (028) 3925 7424
  • Website : https://www.prochile.gob.cl/importers/countries/vietnam/