Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Sơn La

Tỉnh Sơn La

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Sơn La

  • Địa chỉ : đường Khau Cả, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  • Số điện thoại : (0212) 3852 019
  • Email : dkkdsla@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Sơn La