Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga tại Hà Nội

Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga tại thành phố Hà Nội, Việt Nam