Đại Sứ Quán Senegal tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Senegal tại Bắc Kinh, Trung Quốc