Đại Sứ Quán Portugal Tại Bangkok

Đại Sứ Quán Portugal Tại Bangkok, Thailand

*** Ghi chú của ĐSQ Portugal tại Bangkok :

  • Bộ phận Lãnh sự của ĐSQ Portugal tại Bangkok mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu | từ 08:30 – 12:30
  • Email của Bộ phận Lãnh sự : sconsular.bangkok@mne.pt