Đại Sứ Quán Seychelles Tại Hà Nội

Lãnh Sự Danh Dự Seychelles Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

*** Ghi chú : Chính phủ Seychelles hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Địa chỉ gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Seychelles tại Colombo, Sri Lanka.

.