Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Hàn Quốc (South Korea) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Ghi chú : 

  • Consular Tel : (024) 3771 0404 | Fax : (024) 3831 6834) | 09:00 – 16:00 from Monday to Friday