ĐSQVN tại Ucraina 🇺🇦

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ucraina 🇺🇦

Địa chỉ: 51A Tovarna, Kiev, Ucraina 🇺🇦

Điện thoại: +38 (044) 284 5542

Fax: +38 (044) 284 5740

Email: vnemb.uz@mofa.gov.vn; vnemb.uzbek@yahoo.com

Website: https://vnembassy-kiev.mofa.gov.vn

Code nước: +380

Code thành phố: 44

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -4 giờ (mùa hè); -5 giờ (mùa đông)

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.