ĐSQVN tại Pháp 🇫🇷

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Pháp 🇫🇷

Địa chỉ: 61rue Miromesnil 75008 Paris – France. 🇫🇷

Điện thoại tổng đài: +33 01.44146400

Fax: +33 01.44967089

Email: vnparis.fs@gmail.com; vnemb.fr@mofa.gov.vn

Website: https://vnembassy-paris.mofa.gov.vn

Code nước : +33

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Giờ mùa hè: – 5 giờ, mùa đông: – 6 giờ

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.