ĐSQVN tại Mông Cổ 🇲🇳

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mông Cổ 🇲🇳

Địa chỉ: Peace Avenue – 47 / Enkhtaivny Urgun Chuluu – 47, Ulaanbaatar, Mongolia 🇲🇳

Tel: + 976 -11-458 917

Fax: + 976-11-458 923

Email: ulanbator@mofa.gov.vn / dsq.ulanbator@gmail.com

Website: http://vnembassy-ulaanbaator.mofa.gov.vn

Điện thoại ngoài giờ hành chính: + 976-11-454 632

Code nước: +976

Code thành: 11

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: + 2 giờ (mùa hè); + 1 giờ (mùa đông)

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.