ĐSQVN tại Hà Lan 🇳🇱

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hà Lan 🇳🇱

Địa chỉ: Nassauplein 12, 2585 EB The Hague, the Netherlands 🇳🇱

Điện thoại: +31 070 3648917 – 3644300

Fax: +31 070 3648656

Email: vnembassy.nl@mofa.gov.vn

Website: https://vnembassy-thehague.mofa.gov.vn

Điện thoại ngoài giờ hành chính + 31 633053286 (di động)

Code nước: +31

Code thành phố: 70

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Mùa hè: -5 giờ ; Mùa đông: – 6 giờ

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.